چارلیس تیرون نیوډ ټیټس او بوش په ‘شیطانانو وکیل’ فلم کې

د مشهور فلم آرشیف

بشپړ ی وګورهد فلم ‘شیطانانو مدافع’ بشپړ ناڅاپي صحنه چېرته چې یو له تر ټولو جنسي اداکاریو څخه دی،چارليز تیرون په یوه کلیسا کې ولاړ دی او د هغې د نین بدن څرګندولو لپاره یې کمپلې راښکاره کويموږ ته راکويبشپړ - مخکښ لیددد پټو بوټو او ویښتو بوټیمخکې لدې چې یو سړی د هغې شاته وتړي! دا صحنه لنډه ده مګر موږ ته عالي نظر راکړ! خوند واخلئ او لیدنه وکړئ چارلیز تیرون د نڅا جنس منظر د دې فلم څخه او د نڅا جنسي صحنه لهسر په ورېځو کې.